Sverige fortsatt aktivt i arbetet för Västsahara

Utrikesminister Margot Wallström har skickat den här artikeln till Tidskriften Västsahara. En kommentar från redaktionen längst ned.

Sverige fortsatt aktivt i arbetet för Västsahara
Tidskriften Västsahara skriver i nr 3 2017 att Sverige sviker i Västsaharafrågan, och att västsahariernas rättigheter inte längre står i fokus. Bilden som målas upp är inte korrekt. Den nuvarande regeringen är den mest aktiva någonsin i Västsaharafrågan, och har trappat upp sitt arbete inom en rad områden.
Sverige har sedan 2016 intensifierat sitt arbete i Västsaharafrågan. Regelbundna högnivåsamtal förs med huvudaktörerna, inklusive Marocko, Polisario, FN, och Algeriet, och vi har en nära dialog med det civila samhället i Sverige. Under förra året besökte jag både Rabat och Alger för samtal om bl.a. Västsahara. De bilaterala kontakterna är av största vikt för att Sverige ska kunna bidra till en förhandlingslösning.
Sverige är aktivt inom FN, där vår roll som medlem i säkerhetsrådet 2017-2018 gett oss en ny plattform för vår Västsaharapolitik. Regeringen ger fullt stöd till FN:s nya sändebud till Västsahara, Tysklands tidigare president Horst Köhler, och ser över möjligheterna att sekondera personal till hans kontor. Köhlers arbete är centralt för att föra partnerna närmare varandra.
I april varje år omförhandlar säkerhetsrådet mandatet för FN:s insats i Västsahara, MINURSO. Vårens förhandlingsrunda var den första där Sverige deltog, vilket också märktes i resultatet. Under processen kunde Sverige driva och bidra till skrivningar om återupptagna politiska förhandlingar, humanitärt stöd för västsahariska flyktingar, mänskliga rättigheter och inkludering av kvinnor i den politiska processen. Detta var första gången någonsin kvinnligt deltagande i den politiska processen togs upp i MINURSO:s mandat. Sverige agerade aktivt både inför och under förhandlingarna, bland annat genom kontakter med parterna och FN:s institutioner.
Mycket finns fortfarande att göra vad gäller FN:s agerande i Västsaharafrågan, men tillsättningen av Horst Köhler som sändebud och det nya MINURSO-mandatet är ett steg i rätt riktning.
Regeringen är även aktiv inom EU. EU-domstolen meddelade i en dom från december 2016 att jordbruk- och fiskhandelsavtalet mellan EU och Marocko inte var tillämpligt på Västsaharas territorium. Domstolen menade att Västsaharas folk utgör en tredje part till avtalet och att en sådan tredje part måste lämna samtycke till avtalets genomförande. Domen är i stora drag i enlighet med regeringens positioner och regeringen är mån om att domen ska efterlevas. Frågan diskuteras för närvarande mellan EU och Marocko, samt internt inom EU, och regeringen driver fortsatt att ett eventuellt tilläggsavtal garanterar samtycke från Västsaharas folk, vilket är i linje med EU-domstolens dom.
Sverige arbetar också för västsaharierna genom humanitärt stöd till flyktinglägren i Tindouf. Tilldelningen sker av Sida utifrån regeringens humanitära strategi. För 2017 har Sida hittills allokerat 11 miljoner kronor, och regeringen möjliggör också långsiktiga insatser till stöd för västsahariska flyktingar. Utöver detta är Sverige en av de största bidragsgivarna av kärnstöd till UNHCR och WFP, som båda är verksamma i flyktinglägren i Tindouf.
Sammantaget har det svenska arbetet för Västsahara intensifierats på en rad fronter, och den nuvarande regeringen är den mest aktiva någonsin. Några sjunkande ambitioner eller svek är det alltså inte tal om, tvärtom. Det övergripande målet är fortsatt en förhandlingslösning där västsahariernas rätt till självbestämmande tillgodoses.
Margot Wallström

Kommentar från Västsaharas redaktion:
Utrikesminister Margot Wallström skriver i sin artikel, att Tidskriften Västsahara nr 3/2017 ger en felaktig bild av regeringens arbete för västsaharierna.
Tidskriften Västsahara kan bara konstatera att Sverige i FN:s säkerhetsråd tydligen inte lyckats driva fram ett MR-mandat för den fredsbevarande FN-styrkan. Västsaharierna i den ockuperade delen är lika skyddslösa som tidigare.
Sverige överklagade EU-domstolens dom 2015 om att handelsavtal mellan EU och Marocko inte gäller Västsahara. Dessutom ställde Sverige sig 2017 bakom EU-kommissionens arbete för ett nytt handelsavtal där västsahariska varor ändå ska kunna inneslutas, trots en ny hårdare dom från EU-domstolen 2016. Västsaharierna är inte involverade i denna EU-Marockoprocess, som i princip går ut på fortsatt stöld av Västsaharas råvaror.
Sveriges direkta humanitära stöd till flyktinglägren som bestått av makrill på burk har avslutats av Sida.
Sverige har dessutom inte verkställt riksdagsbeslutet 2012 om ett erkännande av staten Västsahara.
Lena Thunberg